خیر، دستگاه هایی مشمول ضمانت هستند که دارای کارت گارانتی چهار فصل باشند همچنین ثبت سریال کالا در وب سایت الزامی می باشد. (جهت استفاده از خدمات پس از فروش ارائه کارت گارانتی الزامی می باشد ).