اولاً باید دستگاه شما دارای کارت ضمانت نامه چهارفصل باشد.

دوماً باید شماره سریال روی کارت با شماره سریال روی دستگاه همخوانی داشته باشد.

در غیر این صورت، کالای شما اصل نبوده و شامل ضمانت نمی باشد.