هر گونه اتصال در سیستم برق اتومبیل که منجر به خال زدگی، تولید حرارت زیاد و تغییر شکل ظاهری شارژر شود، خارج از گارانتی محسوب می گردد.